Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú.
Wolkerova alej 92/18
568 02 Svitavy,
tel.:461 535 324
salvia@salvia.cz
Pardubický kraj      Pardubický kraj

Home / INFO PRO ZAMĚSTNANCE

INFO PRO ZAMĚSTNANCE

Výkazy odpracovaných hodin u uživatele

Pro každého uživatele veďte samostatný výkaz odpracovaných hodin. Vždy musí být řádně vyplněný až do konce měsíce a také podepsaný od uživatele (opatrovníka). V případě, že uživatel služby je nezletilý, výkaz musí podepsat zákonný zástupce uživatele služby.
Do výkazu odpracovaných hodin u uživatele nepatří: náhradní práce, dovolená, školení.
Výkazy odpracovaných hodin u uživatele služby zasílejte vždy po ukončení daného měsíce. Nejdéle však do 3 dne následujícího měsíce (např. za září musí být doručen nejdéle do 3. října).

Pracovní výkazy

Pracovní výkaz slouží jako evidence docházky do zaměstnání. Vede se pouze jeden, i v případě, že má asistent více uživatelů služby. Doplníte pracovní dobu, počet hodin, popřípadě dovolenou, nemoc nebo placené volno (svátky) školení. náhradní práci. Návštěvu lékaře doložíte propustkou.
Pracovní výkaz se odevzdává do 28. dne v měsíci (to znamená, že pracovní výkaz za září odevzdáte do 28. září).

Potvrzování dokladů o výši příjmů

Doklad k potvrzení odevzdá zaměstnanec s pracovním výkazem, tj. do 28. dne v měsíci. Potvrzený doklad mu bude vrácen zpět s výplatní páskou. Dokladem je myšleno, doklad o výši příjmu, měsíčního, čtvrtletního, ročního, pro úřad práce nebo pro městský úřad.

Zpráva o uživateli

Bližší informace – standard č. 5 „Plánování služeb“.

Výplata mzdy

Výplatní termín je vždy 14. den v měsíci.

Dovolená

Dovolená činí za celý odpracovaný kalendářní rok 25 dní. Zaměstnanci si musí vybírat dovolenou v době prázdnin, ředitelského volna. Zaměstnanci musí oznámit čerpání dovolené alespoň 14 dnů předem  písemně.. Doporučujeme, aby dny dovolené jste sdělili uživateli, popř. školskému zařízení. Dovolenou vždy uveďte v pracovním výkaze . Počet zbývajících dní dovolené máte uveden na výplatní pásce.

Nemoc (nemocenské), náhrady mzdy

Pokud je zaměstnanci vystavena „dočasná pracovní neschopnost“  je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit, a to telefonicky nebo písemně formou SMS nebo e-mailem  vedoucí osobní asistence  nebo sociální pracovnici. Od 1.1.2020 se vystavují tzv. eNeschopenky a není tedy potřeba dokládat pracovní neschopnost písemně.

OČR

Při nemoci dítěte má zaměstnanec za splnění podmínek daných zákonem nárok na ošetřovné. Ošetřovné vyplácí příslušná OSSZ pouze zaměstnancům zaměstnaným na základě pracovní smlouvy. Nezapomeňte oznámit zaměstnavateli začátek a konec péče o člena domácnosti a doručit nám „Rozhodnutí o potřebě ošetřování“, které bude vyplněné a podepsané.

Nemoc uživatele služby - absence uživatele

V případě nemoci uživatele, musí zaměstnanec, vždy nemoc uživatele nahlásit sociálnímu pracovníkovi. Poté bude zaměstnanec informován o náhradní práci (bude poskytovat osobní asistenci v domácím prostředí u nemocného uživatele, bude přeřazen k jinému uživateli, bude roznášet letáky, tvořit standardy, čerpat dovolenou, atd).

Supervize (podpora pro zaměstnance)

Supervizi u osobních asistentů zajišťují supervizoři: PhDr. Vladimír Hloušek a Mgr. Jiřina Holasová.
Supervize se koná dvakrát ročně a o termínech supervizí jste informováni v průběhu roku. V případě, že byste se chtěli sejít se supervizorem i mimo stanovené termíny, kontaktuje nás.

Změna osobních údajů zaměstnanců

Pokud se vám změní nějaké osobní údaje (např. trvalé bydliště, číslo občanského průkazu, rodinný stav, zdravotní pojišťovna, číslo účtu, bezúhonnost) okamžitě nám to písemně sdělte.

Stravenky

Po třech měsících od nástupu do zaměstnání ( pokud nastoupil od prvého pracovního dne v měsíci) náleží zaměstnanci, který má úvazek minimálně 30 hodin týdně stravenky.  Doba je počítána vždy od 1 pracovního dne v měsíci. To znamená, že zaměstnanec, který nastoupil do zaměstnání například 8. září má nárok na stravenky v lednu. Výši stravenek určuje úvazek (6 hod/den – stravenky v hodnotě 70,- Kč, 7 hod/den – 80,- Kč, 8 hod/den –90,- Kč). Zaměstnanec je obdrží pouze za odpracované dny. Zaměstnavatel přispívá zaměstnanci 50% na stravenky, druhou polovinu si hradí zaměstnanec. Peníze za stravenky jsou strženy z výplaty – se souhlasem zaměstnance. Stravenky se vydávají zpětně a můžete si ji vyzvednout vždy po 21 dni v měsíci. Již nebudeme zasílat informativní e-maily.

Příspěvek na telefon

Pokud odpracujete v měsíci aspoň jednu hodinu, bude vám náležet příspěvek na telefon ve výši 50,- Kč. Příspěvek bude vyplácen zpětně za jednotlivá čtvrtletí. Příspěvek na telefon bude vyplácen ve mzdě nebo bankovním převodem.

Příspěvek na opotřebení vlastního oblečení

Pokud odpracujete v měsíci aspoň jednu hodinu, bude vám náležet příspěvek na opotřebení a údržbu vlastního oblečení ve výši 50,- Kč. Příspěvek bude vyplácen zpětně za jednotlivá čtvrtletí. Příspěvek na opotřebení a údržbu vlastního oblečení bude vyplácen ve mzdě nebo bankovním převodem.

Cestovné

Cestovné proplácíme zaměstnancům při služební cestě, a to z místa výkonu práce do místa jednání a zpět. Cestovné se proplácí pouze hromadnými dopravními prostředky. Jízdenky z autobusu nebo vlaku odevzdejte nejdéle do jednoho měsíce od realizace cesty. Pak vám bude cestovné proplaceno.

Ochranné pracovní pomůcky

Zaměstnanci si mohou požádat o ochranné pracovní pomůcky. Jedná se o jednorázové gumové rukavice, ochranný krém, mýdlo a dezinfekční prostředky. Pomůcky se vydávají pouze na základě žádosti zaměstnance.

Doporučení zaměstnavatele

Dále doporučujeme zaměstnancům, aby si uzavřeli pojistku zodpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu zaměstnání a nechali se očkovat proti hepatitidě typu B. Očkování je pro pracovníky v přímé péči zdarma. Očkování provádí praktický lékař.  S ním se na očkování domluvte.

Klíče od uživatelů služeb

V případě, že vám uživatel v průběhu služby osobní asistence předá klíče od bytu, okamžitě nám to oznamte. Zašleme vám protokol o předání klíčů, abyste byli chráněni vy i uživatel.

Náhradní práce

V případě, že je osobnímu asistentovi uložena náhradní práce v domácím prostředí – písemné zpracovaní zadaného tématu. Téma určuje zadávající osoba (sociální pracovník).
Při plném pracovním úvazku tj. 8 hodin denně, by měla mít písemná práce nejméně 4 strany formátu A4 psané ručně nebo 3 strany formátu A4 psané na počítači. Největší přípustná velikost písma, kromě nadpisů je 13.
Pokud zaměstnanec nemá plný pracovní úvazek, tak se rozsah práce přizpůsobuje výši úvazku.
Na konci práce uvedete informace o tom z jaké literatury nebo zdrojů bylo čerpáno (literatura – knihy, zdroj-časopisy, bulletiny, www.stránky).
Literatura:
Jméno a příjmení autora, Název knihy, rok vydání
Článek  z internetu:
www.stránka a datum (např.: www.salvia.cz,  datum 10.11.2013)
Legislativní normy:
Zákon, vyhláška číslo a název zákona, vyhlášky  (např. zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách)
Časopisy, bulletiny apod.:
Název časopisu, (číslo, rok, někdy je uváděn ročník, měsíc a rok), název článku.

Telefonické a elektronické spojení

Jméno    a příjmení Pracovní    zařazení pevná tel.linka mobil e-mail
Mgr. Ludmila Benešová Vedoucí    organizace 461 535 324 607 167 783 salvia@salvia.cz
benesova@salvia.cz
Romana Agu Vedoucí osobní asistence 461 542 589 734 395 667 agu@salvia.cz
Bc. Lucie Fňukalová, DiS. Sociální    pracovnice 461 542 588 739 392 939 fnukalova@salvia.cz
Zuzana Krejsarová, DiS. Sociální    pracovnice 461 542 587 733 328 665 krejsarova@salvia.cz
Renáta Knötigová, DiS.. Sociální    pracovnice 461 542 588 731 468 568 knotigova@salvia.cz
Lenka Cvrkalová Administrativní    pracovnice -dispečer 461 723 728 735 793 152 cvrkalova@salvia.cz

Návštěvní hodiny kanceláře

pondělí – čtvrtek 08:00 – 12:00, 12:30 – 17:00
pátek není návštěvní den
V případě nutnosti,  mohou zaměstnanci po návštěvních hodinách kontaktovat sociální pracovnice nebo vedoucí ústavu.