Home / SLUŽBY / Osobní asistence

OSOBNÍ ASISTENCE

Dotazník spokojenosti se službou osobní asistence

Vážená paní, vážený pane, dovolujeme si Vás požádat o vyplnění dotazníku. Vaše odpovědi jsou pro nás velmi cenné, protože nám pomáhají zjistit, jak vnímáte poskytování služby osobní asistence.
Vyplněný dotazník můžete zaslat e-mailem na naši adresu: salvia@salvia.cz, poslat poštou na naši adresu: Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú., Wolkerova alej 92/18, nebo jej do naší organizace může doručit v zalepené obálce někdo z Vašich rodinných příslušníků, známých nebo osobní asistentka.
Za vyplnění dotazníku Vám děkujeme.

-------------------------------------------------------------------

Osobní asistence dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách je terénní služba poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a činnostech, které osoba potřebuje.

Poslání služby:

Pomáhat osobám se zdravotním postižením, seniorům, osobám chronicky nemocným, aby mohli zůstat v domácím prostředí, měli stejné možnosti, stejné zázemí a obdobný přístup ke vzdělání jako jejich zdraví vrstevníci a vést je k samostatnosti.

Cílová skupina:

 1. Osoby se zdravotním postižením - od 2 let věku s místem bydliště nebo místem poskytování služby v okrese Svitavy (svitavsko, litomyšlsko, poličsko, moravskotřebovsko), dále pak dále v okrese Ústí nad Orlicí - Anenská Studánka, Damníkov, Horní Třešňovec, Krasíkov, Lanškroun, Luková, Rudoltice, Sázava, Tatenice, Trpík, Žichlínek, Česká Třebová, Přívrat, Rybník, Semanín, Třebovice, Hrušová, Horní Čermná.
 2. Osoby s chronickým onemocněním - od 2 let věku s místem bydliště nebo místem poskytování služby v okrese Svitavy (svitavsko, litomyšlsko, poličsko, moravskotřebovsko), dále v okrese Ústí nad Orlicí - Anenská Studánka, Damníkov, Horní Třešňovec, Krasíkov, Lanškroun, Luková, Rudoltice, Sázava, Tatenice, Trpík, Žichlínek, Česká Třebová, Přívrat, Rybník, Semanín, Třebovice, Hrušová, Horní Čermná.
 3. Senioři bez věkového omezení (senioři, kteří pomoc potřebují z důvodu chronického onemocnění, zdravotního postižení, krátkodobého omezení hybnosti např. po úrazech, operacích apod.) s místem bydliště nebo místem poskytování služby v okrese Svitavy (svitavsko, litomyšlsko, poličsko, moravskotřebovsko), dále v okrese Ústí nad Orlicí - Anenská Studánka, Damníkov, Horní Třešňovec, Krasíkov, Lanškroun, Luková, Rudoltice, Sázava, Tatenice, Trpík, Žichlínek, Česká Třebová, Přívrat, Rybník, Semanín, Třebovice, Hrušová, Horní Čermná, Dolní Čermná.

Roční kapacita: 140

Kdo nemůže být uživatelem služby – službu lze odmítnout:

 1. neposkytujeme-li službu, o kterou osoba žádá,
 2. není-li poskytování služby možné z kapacitních důvodů,
 3. pokud osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, byla v době kratší než 6 měsíců před podáním nové žádosti vypovězena služba o poskytnutí téže sociální služby, z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy,
 4. osobám, které ohrožují svůj život či zdraví nebo zdraví a život pracovníků (vlivem závislosti na návykových látkách, agresivního chování či duševního onemocnění, které není ve stabilizovaném stavu),
 5. osobám,  které jsou nositelem akutní infekční nemoci.

Cíl služby:

Kompenzovat osobám zdravotní postižení, chronické onemocnění nebo stáří, aby tyto osoby mohly žít tak, jak si představují v prostředí, na které jsou zvyklé. Umožnit jim plnohodnotné vzdělávání.

Podmínky pro poskytování služby:

 1. Bydliště v regionu (okrese) Svitavy (svitavsko, poličsko, litomyšlsko, moravskotřebovsko), (okrese) Ústí nad Orlicí - Anenská Studánka, Damníkov, Horní Třešňovec, Krasíkov, Lanškroun, Luková, Rudoltice, Sázava, Tatenice, Trpík, Žichlínek, Česká Třebová, Přívrat, Rybník, Semanín, Třebovice, Hrušová, Horní Čermná, Dolní Čermná.
 2. Místo poskytování služby v regionu (okrese) Svitavy (svitavsko, poličsko, litomyšlsko, moravskotřebovsko), (okrese) Ústí nad Orlicí - Anenská Studánka, Damníkov, Horní Třešňovec, Krasíkov, Lanškroun, Luková, Rudoltice, Sázava, Tatenice, Trpík, Žichlínek, Česká Třebová, Přívrat, Rybník, Semanín, Třebovice, Hrušová, Horní Čermná, Dolní Čermná.
 3. Pro všechny osoby se zdravotním postižením, chronickým onemocněním a seniory bez rozdílu:
 • a) vyplnění a podepsání žádosti o službu, lékařské vyjádření
 • b) ochota spolupracovat
 • c) podepsání smlouvy o poskytování služby osobní asistence
 • d) souhlas s používáním osobních údajů nezbytných k realizaci služby
 • e) vlastní rozhodnutí zájemce - vstupní rozhovor
 • f) ochota rodinných příslušníků spolupracovat (hlavně u dětí a osob omezených ve svéprávnosti)
 • g) zdravotní postižení, chronické onemocnění, stáří

Podmínky pro zahájení služby:

 • Zájemce není v době jednání o službu pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
 • Zájemce nebo zákonný zástupce, opatrovník neodmítá jakoukoli spolupráci v rámci služby.
 • Zájemce respektuje pravidla slušného chování a není agresivní.
 • Zájemce, zákonný zástupce, opatrovník  neodmítá podepsat smlouvu o poskytování služby osobní asistence.
 • Nedošlo-li u zájemce během vyřizování služby k zásadní změně zdravotního stavu (zlepšení zdravotního stavu, zhoršení zdravotního stavu natolik, že již nemůžeme službu kvalitně zajistit).
 • Případné vážné duševní onemocnění (zájemce je ve stabilizovaném stavu - zjištěno na základě lékařského vyjádření.
 • Rodinní příslušníci neodmítají spolupracovat (hlavně u dětí a osob omezených ve svéprávnosti).

V případě, že zájemce splňuje kritéria pro poskytování služby a rozhodne se službu osobní asistence využít, uzavíráme s ním písemnou smlouvu  (u dětí nebo osob omezených ve svéprávnosti se zástupcem nebo opatrovníkem). Předem je dojednáno, co je obsahem služby osobní asistence a jak dlouho bude poskytována (na dobu určitou, na dobu neurčitou). Zájemci je srozumitelně vysvětleno (tak, aby tomu rozuměl) co je obsahem služby, pro kterou se rozhodl. Se zájemcem (jeho zástupcem, opatrovníkem) dohodneme za jakých podmínek bude služba poskytována a také ukončena. Zájemce (jeho zástupce, opatrovník)  je seznámen s tím, že sám může službu ukončit bez udání důvodu, ale že služba může být ukončena i ze strany našeho zařízení.
Služba je poskytována za úhradu dle aktuálního ceníku, který si můžete vyzvednout ve Středisku sociálních služeb Salvia, z.ú. Ceník je také dostupný na našich www stránkách v kolonce Ceník služeb.

Časový rozsah poskytování služby:

Pondělí až neděle obvykle 7,00-18,00 nebo dle požadavku uživatele
(V sobotu, v neděli a o svátcích dochází asistentka do bytu uživatele 1 x denně dle požadavku uživatele).
Službu poskytujeme i 24 hodin denně dle požadavku uživatele.

Služba osobní asistence zahrnuje tyto základní činnosti:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití (např. krmení, přidržení lžičky, lahve, hrníčku …)
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek (např.celkové oblékání, obouvání bot,…)
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním a vnějším prostoru (při chůzi, řízení vozíku, navádění hlasem nebo dotykem,…)
4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

 
b) pomoc při osobní hygieně
1. pomoc při úkonech osobní hygieny (např. mytí, koupání, mytí vlasů, výměna pleny,…)
2. pomoc při použití WC (např.posazení na WC, podložení mísy, pomoc na toaletní křeslo,…)

 
c) pomoc při zajištění stravy
1. pomoc při přípravě jídla a pití (např. pomoc s přípravou jídla, příprava nápoje, nakrájení zeleniny, namazání chleba, ohřátí přineseného oběda,…)

 
d) pomoc při zajištění běžného chodu domácnosti
1. pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí uživatele služby (např. běžný drobný úklid – mytí nádobí použitého uživatelem např. po obědě, snídani, mytí podlahy znečištěné např. během snídaně nebo oběda uživatelem, vynesení odpadků pouze po uživateli, vysátí koberce znečištěného uživatelem např. po snídani, obědě apod., úklid koupelny a WC po použití uživatelem, běžná údržba domácích spotřebičů uživatele, praní drobného osobního prádla a věšení prádla uživatele služby, třídění prádla uživatele a dohled pokud si chce uživatel třídit prádlo sám .
Neprovádíme velké sezónní úklidy, úklidy po malování, mytí oken, úklidy bytů apod.)
2. nákupy a běžné pochůzky (např. malý nákup do 5 kg v nejbližším okolí uživatele, vyzvednutí receptů u lékaře, léků v lékárně, zanesení a vyzvednutí věcí uživatele z čistírny nebo opravny, zanesení věcí uživatele na poštu,…)

   
e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
1. pomoc a podpora rodině v péči o dítě (ne výchova, ale např. pomoc dítěti nachystat si věci do školy, pomoc dítěti připravit věci na vyučování, pomoc dítěti nachytat speciální pomůcky na vyučování, doprovod a vyzvednutí dítěte ze školy, zájmového kroužku, dohled - ne hlídání apod.)
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob (např. asistence při rodinných akcích)
3. pomoc s nácvikem a s upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností (např. nácvik úkonů péče o vlastní osobu, o domácnost, jednoduchých cvičení, psychická podpora apod.)

 
f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
1. doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět. (např. doprovod na školu v přírodě, doprovod na kulturní akce – kino, divadlo, doprovod do bazénu apod. vstupné na tyto akce hradí za asistenta uživatel pokud si přeje aby jej asistent doprovázel).

   
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí
Tyto informace o činnostech jsou pouze orientační. Bližší upřesnění činností bude provedeno při jednání se zájemcem o službu a potom v individuálním plánu.

Zásady poskytované sociální služby:

1. Klademe důraz na rovný přístup ke všem uživatelům.
2. Zaručujeme při poskytování služby bezpečí a diskrétnost v přirozeném prostředí uživatelů.
3.  Respektujeme uživatele v oblasti soukromí a projevech svobodné vůle
4.  Podporujeme uživatele v soběstačnosti a dbáme na zachování jejich důstojnosti
5.  Poskytujeme pružné a flexibilní služby
6.  Zaručuje odbornost a kvalitu poskytovaných služeb

Kde službu objednat:

Středisko sociálních služeb Salvia,z.ú. Wolkerova alej 92/18, Svitavy,
Sociální pracovnice : Bc. Lucie Fňukalová, DiS. , tel.: 461 542 588, mobil.: 739 392 939
Sociální pracovnice:  Zuzana Krejsarová,DiS., tel.: 461 542 587, mobil.: 733 328 665
Sociální pracovnice : Renáta Knötigová, DiS., tel.: 461 542 588, mobil: 731 468 568
e-mail: