Home / SLUŽBY / Sociální poradenství

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

(Jsou zde uvedeny pouze příklady druhů postižení podle jednotlivých měr postižení.)

Užitečné informace pro osoby se zdravotním postižením najdete  v Příručce pro OZP

 

---------------------------------------------------------

Dotazník spokojenosti se službou odborné sociální poradenství

Vážená paní, vážený pane, dovolujeme si Vás požádat o vyplnění dotazníku. Vaše odpovědi jsou pro nás velmi cenné, protože nám pomáhají zjistit, jak vnímáte poskytování služby odborného sociálního poradenství.
Vyplněný dotazník můžete zaslat e-mailem na naši adresu: salvia@salvia.cz, poslat poštou na naši adresu: Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú., Wolkerova alej 92/18, nebo jej do naší organizace může doručit v zalepené obálce někdo z Vašich rodinných příslušníků nebo známých.
Za vyplnění dotazníku Vám děkujeme.

-----------------------------------------------------------

Odborné sociální poradenství je realizováno podle § 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Poslání služby:

Poskytovat odbornou pomoc a podporu  osobám se zdravotním postižením, seniorům, osobám chronicky nemocným a jejich rodinným příslušníkům  vedoucí ke zvládnutí  jejich nepříznivé sociální situace, ve které se momentálně vyskytli.

Cílová skupina:

Osoby s místem bydliště v okrese Svitavy

 1. se zdravotním postižením od 18 let věku
 2. s chronickým onemocněním  od 18 let věku
 3. senioři bez věkového omezení
 4. a jejich rodinní příslušníci od 18 let věku

Roční kapacita: 190 kontaktů a 60 intervencí

Kdo nemůže být uživatelem služby – službu lze odmítnout:

neposkytujeme-li službu, o kterou osoba žádá
není-li poskytnutí služby možné z kapacitních důvodů
osobám,  které se v důsledku nekompenzovaných psychických poruch projevují  agresivně, ohrožují život a zdraví své nebo jiných osob a které nemají  momentální projevy své poruchy pod kontrolou
osobám, které jsou pod  vlivem  alkoholu  nebo jiných  návykových látek, agresivní nebo ohrožují  život a zdraví své nebo jiných osob.

Cíl služby:

Cílem sociálního poradenství je umožnit osobám se zdravotním postižením, osobám chronicky nemocným, seniorům a jejich rodinným příslušníkům, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace, řešit tuto situaci s odbornou pomocí pokud možno samostatně.

Podmínky pro poskytování služby:

 1. Bydliště v regionu /okrese/ Svitavy (Svitavsko, Litomyšlsko, Poličsko,  Moravskotřebovsko)
 2. Pro všechny osoby se zdravotním postižením, chronickým onemocněním a seniory bez rozdílu
 • ochota spolupracovat
 • ztížená sociální situace
 • vlastní rozhodnutí zájemce - vstupní rozhovor
 • zdravotní postižení, chronické onemocnění nebo stáří
 • souhlas s používáním osobních údajů (pokud to bude potřeba)
 • ochota rodinných příslušníků spolupracovat

Podmínky pro zahájení služby:

 1. zájemce není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek
 2. zájemce neodmítá spolupráci
 3. zájemce respektuje pravidla slušného chování a není agresivní
 4. spolupracující rodinní příslušníci (pokud to bude pro vyřízení záležitostí  uživatele služby potřeba)

V případě, že zájemce splňuje kritéria pro poskytování služby a rozhodne se službu odborného sociálního poradenství využít,  uzavíráme s ním ústní  smlouvu (u dětí nebo osob omezených ve svéprávnosti se zástupcem nebo opatrovníkem). Předem je dojednáno,  co je obsahem služby a jak dlouho bude poskytována. Mnohdy se jedná o jednorázovou pomoc, proto je poradenství v některých případech i anonymní (osobní údaje nejsou pro daný typ pomoci potřeba). Zájemci je vysvětleno, tak aby tomu rozuměl, co je obsahem služby, pro kterou se rozhodl. Současně dohodneme,  za jakých podmínek bude služba poskytována a také ukončena. Zájemce je seznámen s tím, že sám může službu kdykoli ukončit bez udání důvodu, ale že služba může být ukončena i ze strany našeho zařízení.

Služba je poskytována bezplatně.

Služba sociální poradenství zahrnuje tyto základní činnosti:

 1. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 2. sociálně terapeutické činnosti
 3. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Zásady poskytované sociální služby:

 1. Klademe důraz na rovný přístup ke všem uživatelům.
 2. Zaručujeme při poskytování služby bezpečí a diskrétnost
 3. Respektujeme uživatele v oblasti soukromí a projevech svobodné vůle
 4. Podporujeme uživatele v soběstačnosti a dbáme na zachování jejich důstojnosti
 5. Poskytujeme pružné a flexibilní služby
 6. Zaručuje odbornost a kvalitu poskytovaných služeb

Jak nás můžete kontaktovat:

 1. osobně ve Středisku sociálních služeb Salvia, z.ú. Wolkerova alej 92/18, Svitavy
 2. osobně na detašovaných pracovištích, kde je sociální poradenství zajišťováno vždy jeden den v měsíci (Litomyšl, Polička, Moravská Třebová, Jevíčko, Dolní Újezd, Bystré)
 3. písemně na adrese středisko sociálních služeb Salvia, z.ú., Wolkerova alej 92/18, Svitavy
 4. na www.salvia.cz, kde můžete zadat svůj dotaz
 5. e-mailem nebo telefonicky:
 • na pevný tel.: 461 535 324, 461 542 588, 461 542 587  
 • na mobilní tel: 733 328 665, 731 468 568, 607 167 783, 739 392 939